DOKUMENTY

A.N.T. Prešov, spol. s r.o.

Naše certifikáty

Certifikát DIN EN ISO 9002 a 14000 za zavedenie a používanie systému manažérstva kvality sme získali v novembri 1998 od nezávislej certifikačnej spoločnosti TÜV BAYERN SACHSEN. 

Medzi hlavné prínosy zavedenia systému manažérstva kvality považujeme:

  • zabezpečenie správnej výrobnej praxe
  • optimalizáciu používaných postupov, procesov, činností
  • neustále zvyšovanie kvality našich produktov a služieb zákazníkom
  • zvyšovanie a prehlbovanie odbornej spôsobilosti všetkých pracovníkov spoločnosti, a tým následne minimalizovanie vzniku nedostatkov a chýb pri zabezpečovaní činností ovplyvňujúcich výrobu a dodávky výrobkov
  • zvyšovanie bezpečnosti pri práci a protipožiarnej ochrany
  • znižovanie výrobných nákladov a zvyšovanie produktivity práce všetkých zamestnancov spoločnosti
  • zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov
  • zníženie rizika vzniku negatívnych environmentálnych dopadov
  • posilnenie postavenia a mena spoločnosti na domácom a zahraničnom trhu trvalým plnením požiadaviek zákazníkov
  • získaním certifikátu sa snaha o zlepšenie nekončí, práve naopak, základnou filozofiou je zabezpečovanie procesu neustáleho zlepšovania v zmysle prijatej politiky a cieľov kvality

DOKUMENTY

V zmysle prílohy č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je činnosť spoločnosti zaradená ako činnosť R4 - Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín.

ZOZNAM DRUHOV ODPADOV, NA KTORÝCH ZHODNOCOVANIE ČINNOSŤOU R4 JE SPOLOČNOSŤ OPRÁVNENÁ
katalógové číslo názov druhu odpadu
02 01 10 odpadové kovy
07 05 13 tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky
07 05 14 tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13
07 05 99 odpady inak nešpecifikované
10 03 08 soľné trosky z druhého tavenia
10 03 15 peny, ktoré sú horľavé alebo pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách
10 03 16 peny iné ako uvedené v 10 03 15
10 03 30 odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené v 10 03 29
12 01 01 piliny a triesky zo železných kovov
12 01 02 prach a zlomky zo železných kovov
12 01 03 piliny a triesky z neželezných kovov
12 01 04 prach a zlomky z neželezných kovov
12 01 13 odpady zo zvárania
15 01 04 obaly z kovu
15 01 05 kompozitné obaly
15 01 06 zmiešané obaly
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
15 01 11 kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál ( napr. azbest ) vrátane prázdnych tlakových nádob
16 01 12 brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11
16 01 16 nádrže na skvapalnený plyn
16 01 17 železné kovy
16 01 18 neželezné kovy
16 01 21 nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11, 16 01 13 a 16 01 14
16 02 12 vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest
16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 a 16 02 12
16 02 14 vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13
16 02 15 nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení
16 02 16 časti odstránené z vyradených zariadení iné ako v 16 02 15
17 04 01 meď, bronz, mosadz
17 04 02 hliník
17 04 04 zinok
17 04 05 železo a oceľ
17 04 07 zmiešané kovy
17 04 09 kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami
17 04 10 káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky
17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10
17 05 03 zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
19 10 01 odpad zo železa a ocele
19 10 02 odpad z neželezných kovov
19 12 02 železné kovy
19 12 03 neželezné kovy
20 01 04 obaly z kovu
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 obsahujúce nebezpečné časti
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
20 01 40 kovy
20 01 40 01 meď, bronz, mosadz
20 01 40 02 hliník
20 01 40 03 olovo
20 01 40 04 zinok
20 01 40 05 železo a oceľ
20 01 40 06 cín
20 01 40 07 zmiešané kovy

NAPÍŠTE NÁM

© 2024 Všetky práva vyhradené pre A.N.T. Prešov, spol. s r.o. |Ochrana osobných údajovCookies Tvorba web stránok MI:SU DESIGN s.r.o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.